ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение
1.1 Целта на тази Политика за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в „Мистрал Травел“ ООД.
1.2 Тези правила са съставени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните или ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.
1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.
1.4 Настоящата политика влиза в сила от 1 май 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции
„Мистрал Травел“ ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище гр. София, ул. Христо Белчев 14 и адрес на управление гр. София, ул. Христо Белчев 34, ЕИК 131143191, с удостоверение за регистрация за Труоператорска и Турагентска дейсност номер РК – 05236/ 28.01.2005г.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Принципи при обработването на лични данни
3.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
3.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
3.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
3.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.
3.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
3.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

IV. Цел на обработването на лични данни
„Мистрал Травел“ ООД обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
„Мистрал Травел“ ООД обработва лични данни за следните конкретни цели:

4.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от „Мистрал Травел“ ООД или да участва в международна обменна програма със съдействието на „Мистрал Травел“ ООД. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на „Мистрал Травел“ ООД необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
 • сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
 • резервация и издаване на самолетни билети;
 • издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
 • сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.

4.2 Mаркетинг, директен маркетинг
„Мистрал Травел“ ООД изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, както и кампании на бизнес партньори на „Мистрал Травел“ ООД.

V. Обхват на обработваните лични данни
Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност „Мистрал Травел“ ООД типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VI. Получатели на лични данни
„Мистрал Травел“ ООД предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги, участия в обменни програми и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:
 • авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети;
 • хотели, резервационни системи за хотели;
 • круизни компании, резервационни системи за круизи;
 • туроператори;
 • застрахователни и асистанс компании;
 • компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети;
 • тиймбилдинг компании;
 • издатели на международни идентификационни карти;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от „Мистрал Травел“ ООД услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VII. Време за обработка и съхранение
Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

7.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
 • за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги – 2 години от датата на приключване на услугата;
 • за резервация и издаване на самолетни билети – 5 години от датата на приключване на услугата;
 • за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване – 2 години от датата на приключване на услугата;
 • за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. – 2 години от датата на приключване на услугата;
 • за счетоводни цели – 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

7.2 Mаркетинг, директен маркетинг
„Мистрал Травел“ ООД изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани до оттегляне на съгласието.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

VIII. Права на субектите на лични данни
8.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от „Мистрал Травел“ ООД информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • целите на обработването;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

8.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които „Мистрал Травел“ ООД обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

8.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието „Мистрал Травел“ ООД преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е „Мистрал Травел“ ООД да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 8.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от „Мистрал Травел“ ООД).

8.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на „Мистрал Травел“ ООД, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако „Мистрал Травел“ ООД не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай „Мистрал Травел“ ООД незабавно ще я преустанови.

8.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от „Мистрал Травел“ ООД изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а „Мистрал Травел“ ООД е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 8.4 по-горе и „Мистрал Травел“ ООД няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно „Мистрал Травел“ ООД няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Мистрал Травел“ ООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от „Мистрал Травел“ ООД временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
 • когато се оспорва точността на личните данни – за срок, който позволява на „Мистрал Травел“ ООД да провери точността на личните данни;
 • когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
 • когато „Мистрал Травел“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 8.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на „Мистрал Травел“ ООД имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи „Мистрал Травел“ ООД може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

8.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на „Мистрал Травел“ ООД, когато:
 • „Мистрал Травел“ ООД обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и „Мистрал Травел“ ООД; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от „Мистрал Травел“ ООД към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

8.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че „Мистрал Травел“ ООД обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

IX. Мерки за сигурност
„Мистрал Травел“ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
 • Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
 • Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
 • Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
 • Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
 • Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.


X. Данни за контакт
„Мистрал Травел“ ООД
гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 34
тел.: 02/9804459
e-mail: mistral@mistralbg.com

За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 34
тел.: 02/9804459
e-mail: mistral@mistralbg.com

Компетентен надзорен орган: Комисията за защита на личните данни
https://www.cpdp.bg/

Заявления могат да се подават към „Мистрал Травел“ ООД до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако „Мистрал Травел“ ООД не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)
„Мистрал Травел“ ООД използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтана компанията: www.mistralbg.com

„Мистрал Травел“ ООД събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

„Мистрал Травел“ ООД може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.

Информация за “бисквитки” от Мистрал Травел ООД
Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да Ви осигурим подобрено потребителско изживяване. Използвайки този уеб сайт или приложението, вие се съгласявате с внедряването на някои необходими за функционирането на сайта "бисквитки". Можете да контролирате и управлявате "бисквитките" чрез браузъра си (вижте по-долу) или посредством настоящата страница. Моля, имайте предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата ви работа, а някои функции вече няма да са налице.

Какво са бисквитките?
Бисквитките са малки по обем файлове, които се прикрепят към потребителски уеб браузър след посещение на определена уебстраница. Бисквитките връщат информация към страницата всеки път когато потребителят я посети отново. Посредством бисквитките уебстраниците запомнят определена потребителска информация и предпочитания, например езикови настройки, съдържание в пазарска кошница и стават по-достъпни и удобни за ползване от Вас.
Бисквитките, които ползваме не могат директно да ви иденфицират, но спомагат да получите по-адаптирано за вашите интереси съдържание по време на вашето сърфиране в интернет.

Кои бисквитки използва Мистрал Травел ООД?
 • Бисквитки за функционалности и предпочитания
Бисквитки, без които уебсайтът не може да функционира или изглежда нормално. Те спомагат различни процеси в уебсайта – правят възможно навигирането между различни страници в сайта, улесняват попълването на форми и преноса на информация между страниците, спомагат за осигуряване на защита на сайта от злонамерени единици

Помагат на уебсайта да „запомни“ някои ваши предпочитани настройки за ползването му: пр. честотата за показване на банер за абонамент за бюлетин
 • Можете да откажете получаването на тези бисквитки, само като промените настройките на вашия браузър.
 • Ако откажете тези бисвкитки, някои функционалности на сайта може да не работят по предвидения начин. Също, при всяко посещение на сайта ще виждате едни и същи поп-ъп прозорци - например запитване дали искате да се абонирате за бюлетин

 • Маркетинг бисквитки
Бисквитки, които помагат на нас и на наши партньори да преценят кои интернет реклами биха били най-подходящи за вас като потребител въз основа на интернет страниците, които разглеждате.
Маркетинг бисквитките могат да проследят действията на потребители за конкретни реклами, които виждат и така разбират колко успешни са те и има ли нужда от промяна.

 • Facebook
Може да откажете тези бисквитки като ги блокирате чрез настройките на вашия браузър
Отказване от тези бисвкитки, няма да спре показването на реклами в различните интернет страници, но те няма да бъдат персонализирани според вашите интереси

 • Google
Може да откажете тези бисквитки като ги блокирате чрез настройките на вашия браузър

Статистически – бисквитки за анализ на потребителското поведение
Този тип бискитки ни помагат да подобряваме уебсайта си като анализираме как потребителите го използват. „Мистрал Травел“ ООД използва бисквитки от Google Analytics, които предоставят обобщена и анонимна статистическа информация за това как нашия уебсайт се ползва - например брой потребители, посетили сайта за даден период от време, най-разглеждани страници, време на разглеждане, тип устройство, приблизителна гео-локация и др. Благодарение на тези бисквитки можем да направим уебстраниците си по-достъпни и удобни за ползване от Вас. Информацията може да включва IP, геолокация

 • Google Analytics
Може да откажете тези бисквитки като ги блокирате чрез настройките на вашия браузър.

Управление на "бисквитките" на вашето устройство
Повечето браузъри ви позволяват да преглеждате, управлявате, изтривате и блокирате "бисквитките" за даден уебсайт. Имайте предвид, че ако изтриете всички "бисквитки", всички предпочитания, които сте задали, ще бъдат загубени, включително възможността да се откажете от "бисквитките", тъй като самата функция изисква поставянето на "бисквитка" за отказване от устройството ви. Ръководство за това как да се контролират "бисквитките" за обикновени браузъри е свързано по-долу.

Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer

За информация относно допълнителни браузъри и типове устройства, моля, вижте http://www.aboutcookies.org/ или www.cookiecentral.com/faq/.

Важно: Ако изтриете всичките си бисквитки, ще изтриете и настройките, свързани с бисквитките, които приемате или отказвате да получавате при посещение в този уебсайт.

Как да се откажете от бъдещо получаване на бисквитки при посещение на нашия сайт?
Винаги може да промените настройките за получаване на бисвкитки от нашия уебсайт като посетите тази страница и:
 • изберете кои махнете отметките срещу бисвкитките, които не желаете да получавате от нас в бъдеще или
 • натиснете бутона “Откажи всички”, в случай, че не желаете да получавате бисвкитки от нас. Моля имайте предвид, че функционалните бисквитки не може да бъдат отказани с тази опция. Може да го направите единствено в настройките на вашия бразуър.

Важно: ако сте посещавали страницата ни преди 25.05.2018 г., вие най-вероятно вече имате поставени бисквитки от нас на твърдия диск на устройството си. Отказвайки бисквитките, вие няма да получавате такива в бъдеще, но е необходимо и да изтриете, тези, които вече са поставени - ползвайте опциите описани в горната секция.


ТОП ОФЕРТИ! All Inclusive Почивка в Марса Алам

Дестинации